ยุทธศาสตร์การวิจัย

ข้อมูลยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดาวน์โหลด คำนำ

ดาวน์โหลด สารบัญ

ดาวน์โหลด บทที่ 1

ดาวน์โหลด บทที่ 2

ดาวน์โหลด บทที่ 3

ดาวน์โหลด คณะกรรมการ

 

ยุทธศาสตร์

          1. สร้างนักวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ

          2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

          3. พัฒนาเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          4. พัฒนาให้เป็นองค์กรที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคุณค่า และเกิดธรรมาภิบาล

          5. พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.