กระบวนการวิจัยที่สามารถนำมาใช้ในการเขียนรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล

การเขียนรายงานการวิจัย

เครื่องมือการวิจัย

การสุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูล

สมมติฐาน

แหล่งข้อมูล

การทบทวนวรรณกรรม

ตัวแปร

ประเภทวิจัย

วิจัย-ความหมาย


วันที่ 8 มิถุนายน 2554   โดย Administrator
อ่าน 772 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.