กำหนดการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย  ครั้งที่  8

"ถักทองานวิจัยท้องถิ่น  ก้าวไกลสู่สากล"

วันอังคารที่  7  สิงหาคม  2555

ณ  หอประชุมอนุสรณ์  70  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

       08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน

       08.30-09.00 น.   กล่าวต้อนรับโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์

                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                                 กล่าวเปิดการประชุม  โดย  นายชวน  ศิรินันท์พร

                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

       09.00-10.00 น.   บรรยาย  "เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการผ่านงานวิจัยรับใช้สังคม"

                                    โดย  ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

       10.00-10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง+เครื่องดื่ม

       10.15-12.00 น.   อภิปรายหัวข้อ  "รูปแบบงานวิจัยสายรับใช้สังคม"

                                    โดย

                                     ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  รองผู้อำนวยการ  สกว.ด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งพื้นที่

                                     ผศ.ดร.บัญชร  แก้วส่อง   ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยท้องถิ่น  สกว.

                                     ดร.ปรีชา  อุยตระกูล    ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                                     ดำเนินรายการโดย  ผศ.พัชริน  ดำรงกิตติกุล

        12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

        13.00-16.00 น.     แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย

                                        ห้องที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์

                                        ห้องที่  2  กลุ่มวิทยาศาสตร์

                                        ห้องที่  3  กลุ่มการศึกษา

 


วันที่ 28 พฤษภาคม 2555   โดย Administrator
อ่าน 760 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.