เอกสารประกอบการทำสัญญา สกอ.

1. หนังสือสัญญา จำนวน 2 ชุด

2. โครงการ จำนวน 3 ชุด (มีลายเซ็นหัวหน้าโครงการ)

3. สำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านหัวหน้าโครงการวิัจัย จำนวน 3 ชุด
5. เซ็นชื่อในใบสำคัญรับเงิน (ไม่ต้องลงวันที่)

6. ส่งสัญญากลับภายใน 10 วัน นับจากวันรับเอกสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

7. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เท่านั้น)


วันที่ 14 ธันวาคม 2555   โดย Administrator
อ่าน 785 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.