การประชุม "โครงการ HERP กับการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย" สำหรับผู้บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยจาก 50 มหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้แสดงความเห็นหลากหลายในประเด็นผลกระทบด้านบวกและด้านลบโดยที่่ประชุมได้สรุปประเด็นวิจัยที่จะให้นักวิจัยเขียนโครงการเสนอขอบประมาณสนับสนุนปี 2557 รวม 4 ประเด็น ดังนี้
                 1. กลุ่มโครงการพัฒนาครูของครูผ่ารกระบวนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 2. กลุ่มโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ
                 3. กลุ่มโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 4. Asean Harmonization ซึ่งเป็นกลุ่มโครงการใหม่ที่ต้องการให้กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการทำวิจัยร่วมกันสร้างความเป็นเลิศ ยกระดับสู่ World Class และเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ ASEAN

วันที่ 28 มกราคม 2556   โดย Administrator
อ่าน 787 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.