การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (สกอ.)

ด้วยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จะจัดประชุมเรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น  นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Http: www.nrru.ac.th/rdi/-ข่าวประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสามารถเบิกได้จากต้นสังกัด

หมายเหตุ : คณาจารย์ นักวิจัยที่ยื่นส่ง Concept Paper กลุ่มการพัฒนาครูของครูฯ และกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว แจ้งรายละเอียดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ด่วน!! เบอร์ภายใน 1516

ไฟล์แนบ 1

ไฟล์แนบ 2

 


วันที่ 13 สิงหาคม 2556   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.