ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย (R2R)
เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2557 ณ โกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นั้น
                  ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ดังนี้
                  1. หนังสือส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (บันทึกข้อความ)
                  2. ข้อเสนอโครงการวิจัยตาม  แบบ นม. 1 ด (R2R) จำนวน 2 ชุด


วันที่ 17 มีนาคม 2557   โดย Administrator
อ่าน 788 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.