รหัสโครงการ

ชื่อเรื่อง

สรุปผล

เหตุผล

19326

โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากของเสียในกระบวนการผลิตสุรา
ผู้วิจัย นายธนากร  เปลื้องกลาง

ไม่สนับสนุน Biogas มีการผลิตอย่างหลากหลาย และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการมห้ความร้อนอย่างมากมาย ดังนั้นการนำมากลั่นสุราไม่น่าจะต้องทำวิจัยมากนัก
20722

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหอมแดง
ผู้วิจัย นางสุกัญญา  กล่อมจอหอ

สนับสนุน -
20825

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
ผู้วิจัย นางเฉลิมศรี  จอกทอง

สนับสนุน -
20829

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
ผู้วิจัย นายณภัทร  น้อยน้ำใส

ไม่สนับสนุน เป็นการแก้ปัญหาการส่งเสริมความเข้าใจ ไม่ใช่มุ่งทำวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ


วันที่ 30 เมษายน 2550   โดย Administrator
อ่าน 767 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.