ด้วยตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้มีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนนั้น  มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน  14  โครงการ  ผู้ได้รับทุนสามารถดาวโหลดสัญญาและจัดส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัย  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

      ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปี 2557

     เอกสารที่ต้องส่ง

1.   สัญญา                    2  ชุด  (พร้อมติดอากรแสตมตามจำนวนเงินที่ระบุในสัญญา

                                            เริ่ม 1 พ.ค.2557 - 30 เม.ย. 2558)     คลิ๊กที่นี่     

2.   สำเนาบัตรประชาชน   3 ชุด

3.   โครงการ                 2 ชุด (ลายมือชื่อฉบับจริงเท่านั้นทั้งผู้รับทุนวิจัยและพี่เลี้ยง กรณีส่งแล้วไม่มีแก้ไขเพิ่มไม่ต้องส่งอีก)

4.   สัญญาค้ำประกัน*      2 ชุด

5. ใบสำคัญรับเงิน    คลิ๊กที่นี่

 

หมายเหตุ  *  กรณีผู้รับทุนไม่ใช่ข้าราชการและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยน้อยกว่า 3 ปี ต้องมีผู้ค้ำที่เป็นข้าราชการพลเรือนค้ำประกัน 1 คน หากผู้รับทุนปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในสัญญา


วันที่ 20 มิถุนายน 2557   โดย Administrator
อ่าน 770 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.