เอกสารประกอบการเซ็นสัญญา

1. หนังสือสัญญา จำนวน 2 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้านหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด

4.หนังสือการค้ำประกัน (กรณีที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี) ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำ จำนวน 1 ชุด

5.อากรแสตมป์ 40 บาท แยกเป็นชุดละ 20 บาท จำนวน 2 ชุด (ถ้ามีสัญญาค้ำประกันเพิ่มอากรแสตมป์ 5 บาท)

6.ใบสำคัญรับเงิน (ลงลายมือชื่อ ไม่ต้องลงวันที่)

7.ส่งสัญญากลับภายใน 15 วัน นับจากประกาศทุนวิจัย

8.โครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด (ฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ)

9. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น

Download สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 


วันที่ 22 ตุลาคม 2557   โดย Administrator
อ่าน 780 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.