สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ได้กำหนดระยะเวลาให้เสนอชื่อนักวิจัย เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น

เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558

และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

Download/รายละเอียด


วันที่ 19 เมษายน 2558   โดย Administrator
อ่าน 839 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.