การรับข้อเสนองบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)วช.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยจะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ ดังนี้

download : รายละเอียด

 วันที่ 3 สิงหาคม 2558   โดย Administrator
อ่าน 785 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.