เอกสารประกอบการทำสัญญา สกอ.

1. หนังสือสัญญา จำนวน 2 ชุด

2. โครงการ จำนวน 3 ชุด (มีลายเซ็นหัวหน้าโครงการ)

3. สำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้านหัวหน้าโครงการวิัจัย จำนวน 3 ชุด
5. เซ็นชื่อในใบสำคัญรับเงิน (ไม่ต้องลงวันที่)

6. ส่งสัญญากลับภายใน 10 วัน นับจากวันรับเอกสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

7. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เท่านั้น)


วันที่ 4 มกราคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.