http://www.northern.ac.th/research/conference2015.php

 

หลักการและเหตุผล

     การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 “สรรค์สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” เป็นงานวิชาการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา ภาคีเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) ของบทความวิชาการ (Review Articles) หรือบทความวิจัย (Research Articles) เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในระดับชาติได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
     การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนงาน ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมหลักของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งนี้ ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้นอกจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการของนัก วิชาการ นักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ 


        1. เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

        2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย

        3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ

        4. เพื่อนำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป

        5. เพื่อเป็นเวทีในการ แสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในการแสดงความสามารถทางด้าน การดนตรี ด้านศิลปะ ด้านวิชาการ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน


     ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่นำเสนอ

การนำเสนอผลงานวิจัยมี 2 ลักษณะคือ

 

1. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วย Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที

 

2. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด และ ผู้นำเสนอประจำที่ โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด

โดยที่ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้อง

 

1. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

 

2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

 

1) สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ พัฒนา สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

2) มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

4) วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ประเภทของผู้นำเสนอผลงานวิจัย

 

1) ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ

 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นความอิสระระดับอุดมศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

 

1) นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power Point โดยใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที

 

2) นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด และผู้นำเสนอประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 


    วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. และวันเสาร์ที่ 28 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559   โดย Administrator
อ่าน 758 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.