โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 : ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
"สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC"

หลักการและเหตุผล

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกสินค้าหลายประเภทของชาติในอาเซียนก็จะทำได้อย่างเสรี ประเทศใน Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การวิจัยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการคิดค้นและพัฒนาองค์ ความรู้ใหม่ ความสามารถในทำการวิจัยและนำเอาผลการวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้กระบวนการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การทำวิจัยต่อยอดจากฐานการวิจัยเดิม หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม และต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไป
มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 : ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AEC" เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการวิจัย วิเคราะห์แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อต่อยอดการทำวิจัยใน อนาคตร่วมกันระหว่างสถาบัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการค้นพบจากการทำวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป
2. เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป ถึงความสำคัญในการทำการวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย
3. เพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าต่อชุมชน ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการที่จะร่วมมือกันทำการวิจัยเชิงบูรณาการต่อไปในอนาคต

รูปแบบการจัดงาน
การประชุมวิชาการ
1. การปาฐกถา/บรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1เรื่อง "นโยบายการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศในภูมิภาค อาเซียน" โดย ประธานกรรมการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชธานี
1.2 เรื่อง "การอุดมศึกษากับการส่งเสริมการวิจัยเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC"
1.3 เรื่อง "การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาไทย เป็นรากฐานในการขับเคลื่อน"

2. การนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 2 บริหารธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 ศึกษาศาสตร์
กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 5 สังคมศาสตร์
2.1 การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 5 ห้อง
2.2 การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

3. นิทรรศการ
3.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.2 นิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
3.3 นิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่สำคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป ไม่น้อยกว่า 500 คน

Contact Details

 

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2559 :


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี

 

261 เลี่ยงเมือง, ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000

โทรศัพท์: 0-4531-9900 ต่อ 113, 123

โทรศัพท์มือถือ: 081-872-5155

 

โทรสาร: 0-4531-9911

 

E: rtunc2016@rtu.ac.th

H: Monday - Sunday: 9:00 AM to 5:00 PM

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ


วันที่ 10 มีนาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 758 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.