การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6"

       การประชุมวิชาการถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา จัดให้มีขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ท้องถิ่นและประเทศ
      ในปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 (The 6th SKRU Conference : Focus on Education and Culture for Community Development) " โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย และเปิดเวทีสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการจากภายนอกในการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นทางวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

Date Event
15 ก.พ. - 31 พ.ค.2559 วันเริ่มต้นลงทะเบียน/ส่งบทความ (ผ่านทางเว็บไซต์) สำหรับผู้นำเสนองานวิจัย
31 พ.ค. 2559 วันสุดท้ายของการรับบทความวิจัย (ผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล์ ส่งทั้งไฟล์ word และ PDF)
30 มิ.ย. 2559 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย (ผ่านทางเว็บไซต์/อีเมล์/โทรศัพท์)
8 ก.ค. 2559 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข (ผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมล์ ส่งทั้งไฟล์ word และ PDF) และวันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนองานวิจัย
1 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน (ผ่านทางเว็บไซต์) และวันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
15-16 ส.ค. 2559 วันประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 15 มีนาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 766 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.