ประกาศเลือนกำหนดการเปิดรับบทความวิจัย...

ระยะเวลาดำเนินการ

รายการ กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
เปิดรับบทความวิจัย ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย 11 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559
นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข 25 พฤษภาคม 2559 15 มิถุนายน 2559
ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย 15 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2559อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภทผู้สมัคร ภายใน
30 เมษายน 2559
ภายใน
14 พฤษภาคม 2559
ประเภท
การนำเสนอ
บุคคลทั่วไป 3,000 3,500  
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 3,000  
นักศึกษาทั่วไป 2,000 2,500  
นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
1,200 1,500  
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)
ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป 1,000
นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

500

 

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ : ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บัญชีเลขที่ : 695-0-29189-5 


วันที่ 15 มีนาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 761 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.