วัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” เกิดจากความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วย งานต่างๆ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์
  2. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  3. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
  4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 5 แห่ง
  5. การจัดแสดงนิทรรศการ “111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
  6. การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  7. การมอบรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Best Presentation Award)
 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035 - 322082
แฟกซ์
rs@aru.ac.th

 


วันที่ 21 มีนาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 792 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.