http://www.inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=117

 
 
 
สำนัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีการประกวด “การพัฒนาอากาศยาน ไร้คนขับ” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสู่การใช้ประโยชน์ และ  มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดในโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ"
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันที่ 30 มีนาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 775 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.