www.eppo.go.th

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ทุนการศึกษาในประเทศ

ทุนการศึกษาต่างประเทศ

 • ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 - PDF
  • จดหมาย - การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 - PDF
  • ระเบียบ - หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2549 - PDF
  • แบบฟอร์ม - แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - DOC
  • ลำดับความสำคัญ - สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง - PDF
  • ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา - PDF

หมดเขต 19 พ.ค. 59

 

 • ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับ ประจำปีงบประมาณ 2559 - PDF
  • จดหมาย - การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559- PDF
  • แบบฟอร์ม - แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ - DOC
  • ระเบียบ - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2549 - PDF
  • ลำดับความสำคัญ - สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง - PDF

หมดเขต 31 พ.ค. 59

 • ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 - PDF
  • จดหมาย - การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2559 - PDF
  • แบบฟอร์ม - แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ - DOC
  • ระเบียบ - หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2549 - PDF
  • ลำดับความสำคัญ - สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง - PDF

หมดเขต 18 เม.ย. 59


วันที่ 4 เมษายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.