Download >>>สัญญาทุนอุดหนุน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

I
๑.การการพยากรณ์ราคาทองคาด้วยตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี
๒.แนวทางการพัฒนากระบวนการคิดคานวณของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1-7
ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
๓.ผลของความหนาแน่นสถานะและช่องว่างพลังงานเทียม ต่อการแปรค่าความดันของอุณภูมิวิกฤติ และสัมประสิทธิ์ปรากฏการณ์ไอโซโทป
รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม
๔.คุณสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่อุปราคา V781 Tauri
ผศ.รณกฤต รัตนมาลา

Download ประกาศ


 

II      นักวิจัยใหม่
๑.การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กออทิสติกจากการใช้ดนตรีบาบัด
อาจารย์เพ็ญสุดา จิโนการ
๒.การพัฒนาความสามารถทางภาษา ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครนครราชสีมา
อาจารย์ประดับศรี พินธุโท
๓. การศึกษาคุณลักษณะความเป็นครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกิจกรรมครุวิถี
อาจารย์ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
๔.การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนโดยใช้การนิเทศการสอนตามแนวคิด
การศึกษาบทเรียนร่วมกันของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โปรแกรมประยุกต์หัวข้อ อาร์เรย์ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้วยการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา
อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล
๖. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบโปรแกรมผ่านเว็บของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม
อาจารย์สาวิตรี พิพิธกุล
๗. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประยุกต์ของอนุพันธ์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์นิภาดา จรัสเอี่ยม
๘. ผลการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ขั้นตอนเรื่อง การประยุกต์การอินทริกรัลจากัดเขตสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล
๙. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์สุภาวดี สุวิธรรมา
๑๐. แบบจาลองการคัดเลือกคุณลักษณะสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
ดร.ศุภชานันท์ วนภู
๑๑.การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
อาจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน
๑๒.การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรับรู้หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้สูงอายุ ในการประกันชีวิตตามกฎหมายประกันภัย ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์
๑๓.นวัตกรรมการบริหารงานคลังท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ดร.อนุจิตร ชิณสาร
๑๔.การเรียบเรียงเพลงภูไทสามเผ่าสาหรับบรรเลงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกโดยใช้เทคนิคการปรับสายกีตาร์เป็นพิณ
อาจารย์รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร
๑๕. การศึกษาสภาพการเรียนการสอน ปัญหาการเรียนการสอนและแนวทางการพัฒนาวิชาปฏิบัติดนตรีตะวันตก
(เครื่องลมทองเหลือง)กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสานใต้
อาจารย์ประเสริฐ ราชมณี
๑๖.ศึกษาทางเลือกเพื่อการลดใช้ไม้แบบสาหรับก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล
๑๗.การศึกษาคุณสมบัติยางพาราเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบเก้าอี้บนพื้นที่ทางเท้าในอนาคต
อาจารย์นิธิมา หาญประโคน
๑๘.รูปแบบทางข้ามถนนในระดับเมืองเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษา ถนนสุรนารายณ์ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาจารย์เชาวนิตย์ พรหมราษฎร์
๑๙.แนวทางการศึกษารูปแบบเรือนพื้นถิ่นที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ศาสตรา ตั้งใจ
๒๐.การศึกษารูปแบบอาคารสาธารณะของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์บัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย
๒๑.การศึกษารูปแบบห้องแถวไม้ตามเส้นทางรถไฟสายอีสานใต้ (นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
อาจารย์สุพัตรา ทองกลม
๒๒. การพัฒนาซอร์ฟแวร์ในระบบไอโอเอสเพื่อเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนไร้สายบนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาจารย์จักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์
๒๓. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกดแผ่นข้าวตังด้วยระบบนิวแมติกส์
อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม
๒๔.การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อพริกแห้ง : กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จากัด
อาจารย์ละอองดาว ขุนงิ้ว

 III  นักวิจัยใหม่

๑.ปริมาณสารหอมของข้าวหอมมะลิดาและข้าวสังข์หยดโคราชในพื้นที่อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย
๒.วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิดาและข้าวสังห์หยดโคราชในพื้นที่อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ดร.อังคณา ชาติก้อน
๓. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดินที่มีผลต่อความเข้มของสีข้าวสังห์หยดโคราชในพื้นที่อาเภอห้วยแถลงและอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
๔. ปริมาณธาตุหลักและธาตุรองของข้าวหอมมะลิดาและข้าวสังห์หยดโคราชในพื้นที่อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
๕.ผลของการป้องกันแมลงศัตรูพืชในนาข้าวด้วยชีววิธีและการใช้สารเคมีในนาข้าวหอมมะลิดา และข้าวสังห์หยดโคราช บริเวณพื้นที่อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ดร.แววดาว ดาทอง

Download ประกาศIV  สำหรับงำนวิจัยสร้ำงสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์

๑. การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญากระเบื้องหลังคาดินเผา เพื่อสร้างกระเบื้องหลังคาดินเผาพลังงานแสงอาทิตย์
อาจารย์มาริสา หิรัญตียะกุล
๒. การประยุกต์รูปแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้การเรียนรู้สมองเป็นฐานสร้างสรรค์ สาหรับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา
๓. การพัฒนาเครื่องเคลือบพื้นผิวกระจกด้วยอนุภาคนาโน
ผศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง
๔. การศึกษาพัฒนาต้นแบบเครื่องเขย่าสารเคมีต้นทุนต่า
ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ
๕. การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ : กรณีศึกษาการราบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์
อาจารย์เรขา อินทรกาแหง

Download ประกาศสำหรับงำนวิจัยสร้ำงสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์

   สำหรับคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

แผนงำนวิจัย : การวิจัยและประเมินหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา (๑๑โครงการย่อย)
ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ
โครงการย่อย๑ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
โครงการย่อย๒ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร
โครงการย่อย ๓ :โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ปานหทัย คเชนทร์ชาติ
โครงการย่อย ๔ :โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์พิชญาภา ชะวางกลาง
โครงการย่อย ๕ :โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ชญาภา แก้วสิมมา
โครงการย่อย ๖ :โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.ทัศวรรณ จงเป็นสุขเลิศ
โครงการย่อย๗ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์
โครงการย่อย๘ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร.สามารถ จับโจร
โครงการย่อย ๙ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ภักดี ปรีดาศักดิ์
โครงการย่อย ๑๐ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์บุญนา โสภาอุทก
โครงการย่อย ๑๑ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์คธาวุธ พลโคตร

Download ประกาศสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์VI  

แผนงานวิจัย : การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(๑๘ โครงการย่อย)
ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
โครงการย่อย ๑ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.นาสุข นวพงษ์พิพัฒน์
โครงการย่อย ๒ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล
โครงการย่อย ๓ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ธนากร เปลื้องกลาง
โครงการย่อย ๔ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
โครงการย่อย ๕ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
โครงการย่อย ๖ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์กนกรัตน์ สุขีสนธิ์
โครงการย่อย ๗ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
โครงการย่อย ๘ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ หลอดคาวัฒนา
โครงการย่อย ๙ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์รัตติกร ศรีชัยชนะ
โครงการย่อย ๑๐ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.วริศรา ยางกลาง
โครงการย่อย ๑๑ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
โครงการย่อย ๑๒ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์วรกุล เชวงกูล
โครงการย่อย ๑๓ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.บุศรินทร์ คาหุ่ง
โครงการย่อย ๑๔ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย
โครงการย่อย ๑๕ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์มงคล ทะมังกลาง
โครงการย่อย ๑๖ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.กรกนก ธูปประสม
โครงการย่อย ๑๗ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์กิติกร ทิพนัด
โครงการย่อย ๑๘ : โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว พ.ศ.๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ

Download คณะครุศาสตร์VII        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ (Learning Model of Mathematical Proofs : LMMP)

เพื่อพัฒนาความสามารถในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง                                           Download

 


วันที่ 4 เมษายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 849 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.