รายละเอียดเพิ่มเติม!!!  http://www.rsc.lpru.ac.th/lpru_research2/

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2”
“บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง?

********************************************************************* 

หลักการและเหตุผล   
          นับแต่การก่อตั้ง จนถึงปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินงานครบรอบ 45 ปี โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 12 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตงานวิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และบริการวิชาการ รับใช้ชุมชนและท้องถิ่นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้คณาจารย์ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน อีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่างๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมงานด้านการวิจัย การพัฒนาและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
          ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการ ได้มีการเผยแพร่ผลงานและการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการรับใช้ สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 2 “บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่อาจารย์และนักวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและนักเรียน ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ สู่สาธารณชนในระดับชาติ
  2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ ศึกษา การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน (รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน ในวันนำเสนอผลงาน)

  1. ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน 1,500 บาท
  2. สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟัง/ร่วมงาน/ผู้สังเกตการณ์ในที่ประชุม ไม่เสียค่าลงทะเบียน

**หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถอัพโหลด บทความหลังจากลงทะเบียนในเมนู "ผู้เข้าร่วม"
                 : เปิดรับบทความ บัดนี้-17 มิถุนายน 2559

 


วันที่ 20 เมษายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 762 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.