ทีมงาน Outsource เป็นทีมงานภายนอกหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่จะเข้ามาเติมเต็มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสถาบันวิจัยฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ให้มีจำนวนมากอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นจึงได้เตรียมความพร้อมด้วยการไปขอความอนุเคราะห์จากนักวิจัยรุ่นพี่ๆที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย กระบวนการวิจัย จนถึงการนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงาน ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้สถาบันวิจัยฯยังสร้าง Outsource (1) เจ้าหน้าที่พิมพ์งานวิจัยที่ถูกต้องตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้จำนวน 10 คน (ซึ่งก็มาจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยของเรานี่เอง เพื่อช่วยพิมพ์งานวิจัยให้กับคณาจารย์) (2) เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 200 คน (3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และแปลผลข้อมูลขึ้นมาจำนวน 10 คน (4) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศที่จะมาช่วยดูแลเรื่องบทคัดย่อให้ ซึ่งก็หวังว่าคงจะสามารถสร้างกำลังใจ และเติมเต็มความมั่นใจให้นักวิจัยใหม่ได้มากพอสมควร ถ้าหากท่านต้องการที่จะให้สนับสนุนเรื่องอะไรมากกว่านี้ก็บอกมาได้เลยนะครับ อย่าเกรงใจกัน เพราะทีมงานของเราทุกคนยึดถือว่า ผลงานวิจัยของท่านคือความสำเร็จของเรา


วันที่ 21 กรกฎาคม 2552   โดย Administrator
อ่าน 785 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.