การประชุมทางวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6

เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม”

Download >> http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน
1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ โดย
ไม่นำเสนอบทความ

บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

2. เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอบทความวิจัย

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) ทั้งนี้ต้องชำระเงิน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานสัมมนาจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ โดยไม่รวมค่าที่พัก
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต์

เมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน รับรหัสประจำตัว ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อรับรหัสประจำตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

การชำระค่าลงทะเบียน ให้ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ (Service Code : 3316 (10/10)
ธนาคารกรุงไทย (Service Code : 8602)
ธนาคารกสิกรไทย (Service Code: 523-1-00500-7/COMCODE ; 80207)
และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมใบสมัครมาที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 088-585-2069 / 0-2563-5252 ต่อ 5220
หรือ E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.com

 

หลักการและเหตุผล

งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน่ระหว่างประเทศ คือ การส่งเสริมการวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการผลิต การบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมต่างๆให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและ อนาคต

อย่างไรก็ตาม ภาระกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการของประเทศ อละเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่ะสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับสังคม ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้สามารถเป็น แนวทาง การพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ทำการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และวิทยาลัยทองสุข จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผล งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้ สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย ให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวงกว้างระดับประเทศ
2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

หัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

 • 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์
  • 1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • 1.2 ด้านวิทยาศาสตร์
  • 1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • 2.1 ด้านการศึกษา
  • 2.2 ด้านบริหารธุรกิจ
  • 2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

ระยะเวลาการประชุม
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ( Keynote Speaker )
2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ( Oral Presentation )
3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ( Poster Presentation )

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ทางวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน
2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ปรับระบบการศึกษาต่อไป
5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ

 

 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 784 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.