http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016-th/

 

 

Download >> http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016-th/

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

หลักการและเหตุผล

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตงานวิจัย
ที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิด
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

             จากความสำคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา ในทุกสาขา ทั้ง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการศึกษา         และกลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

          2.  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

          3.  เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ

          4.  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ          

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 


วันที่ 12 พฤษภาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 760 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.