ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจ ส่งบทคัดย่อด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษหรือด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในหัวข้อ
“Executing Teaching and Learning Engagements” ในการประชุม SEAAIR 2016 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการส่งบทคัดย่อได้ที่
Conference Website: SEAAIR2016.dusit.ac.th
Secretariat Email : SEAAIR2016@dusit.ac.th

 
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 762 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.