ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการและงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 2 : RRi Congress II “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” (Applied Sciences to New Growth Engines) ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กาหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences to New Growth Engines)” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และนาเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยในงานนี้ท่านจะได้พบกับ  การปาฐกถาและบรรยายถ่ายทอดความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (1) ปาฐกถานา โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (2) งานวิจัยดีต่ออุตสาหกรรมอย่างไร โดย คุณศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย และกรรมการ บจก. น้ามันพืชปทุม (3) การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้ทาวิจัยผลิตภัณฑ์หอยทากสยาม  การนาเสนอสุดยอดผลงานวิจัยโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน พวอ. ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหาร การแพทย์ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น  ไขข้อข้องใจในขั้นตอนการสมัครตลอดจนเงื่อนไขและข้อควรปฏิบัติระหว่างรับทุน สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/ApcgzWfsBZc1IDcE2 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โครงการ พวอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8352 E-mail: kasamac.rri@gmail.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://rri.trf.or.th

DOWNLOADไฟล์แนบ

 


วันที่ 13 มิถุนายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 775 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.