http://ird.sut.ac.th/humansubject2016/index.php

Human Subject Protection Course
 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) เห็นควรดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Human Subject Protection Course” เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่ทำวิจัยทางคลินิกหรือการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เข้าใจหลักการ และเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัคร ในโครงการวิจัยจะได้รับ ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 
วัตถุประสงค์
 
        1. เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิจัย เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการ ขอความยินยอมผู้เข้าร่วม การพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยตลอดจนวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน
        2. เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิจัย สามารถพัฒนาคุณภาพ และยกระดับการศึกษาวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
        3. เพื่อให้การดำเนินการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
        1.ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการด้านจริยธรรมของการ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง และคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย การพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย และวิธีดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน
        2. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรม การวิจัย
        3. สร้างความเข้มแข็ง (capacity building) ด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสถาบันต่างๆ ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน
 
        1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันต่างๆ ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
        2. บุคลากรที่ทำวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
        3. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
กำหนดการรับลงทะเบียน
 
        สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
        โทร. 0-4422-4757 (คุณดารณี)
        โทรสาร 0-4422-4750
        E-mail : daranee@sut.ac.th

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 772 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.