apple-icon

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 ข้อ 13 และข้อ 27 วรรคสองของระเบียบสภาพัฒนาการเมือง ว่าด้วยการเงิน ทรัพย์สินและหลักเกณฑ์วิธีการในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาการเมืองภาค พลเมือง พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จึงออกหลักเกณฑ์สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเชิงพื้นที่การ พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สอบถามรายละเอียด | 02–1419717

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.pdc.go.th/fund/project60/f2907590/

fund_project60


วันที่ 10 สิงหาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 761 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.