สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆสำหรับงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  (วช.)  ปี 2554  ได้ที่  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนคคราชสีมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่แบบฟอร์มขอทุน

วันที่ 4 สิงหาคม 2552   โดย Administrator
อ่าน 756 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.