สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4

ภายใต้หัวข้อ “การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

(The TNI Academic Conference 2017 on the topic of “Managing innovative researches to drive Thailand 4.0)

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจน นักวิจัย ในสาขาวิชาต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไปในอนาคต 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.tni.ac.th/tniac2017/

กลุ่มสาขาที่เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (Topics of the Conference)

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and technology)

2. กลุ่มดิจิตอล และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and digital technology)

3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และการออกแบบ (Design and engineering technology)

4. กลุ่มบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Innovative management and business technology)

5. กลุ่มภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการเรียนรู้ (Linguistics, social science and learning technology)

 

***ภาษาที่ใช้ (Languages) สามารถเขียนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ (Thai/English)***

กำหนดการ

 

ปิดรับบทคัดย่อ (Deadline for abstract submission)

22 ม.ค. 60

ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบทคัดย่อ (Abstract announcement on acceptance)

5 ก.พ. 60

ปิดรับบทความฉบับเต็ม (Deadline for full paper submission)

19 ก.พ. 60

ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบทความ (Full paper announcement on acceptance)

12 มี.ค. 60

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งบทความที่ได้รับการตอบรับ

26 มี.ค. 60

วันสุดท้ายการส่งผลงานที่แก้ไข (Final proof)

16 เม.ย.60

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม

17 พ.ค. 60

กำหนดวันสัมมนาวิชาการ (Conference date)

19 พ.ค. 60

 

 

โทรศัพท์ 02 763 2600 ต่อ 2760 โทรสาร 02-763-2725, , Email: tniac@tni.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 755 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.