ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศึกษารายละเอียดการรับทุนได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา http://www.otep.go.th

ขอบเขตการวิจัย
1 แนวทํางกํารให้สวัสดิกํารและสวัสดิภําพด้ํานสุขภําพของผู้สูงวัย
2 แนวทํางกํารให้สวัสดิกํารและสวัสดิภําพของครูและบุคลํากรทํางกํารศึกษําและครอบครัว
3 แนวทํางกํารประยุกต์ใช้หลักปรัชญําของเศรษฐกิจพอเพียงในกํารพัฒนําคุณภําพชีวิตที่มั่นคงของครูและบุคลํากรทํางกํารศึกษําและครอบครัว
4 แนวทํางกํารบริหํารจัดกํารกํารเงินของครูและบุคลํากรทํางกํารศึกษําเพื่อพัฒนาคุณภําพชีวิตที่มั่นคง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560   โดย Administrator
อ่าน 770 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.