มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017)
ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
ผู้สนใจสามรถส่งบทความ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นี้ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ http://pattaniconference2017.pn.psu.ac.th

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560   โดย Administrator
อ่าน 757 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.