สื่บเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 /2560

ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ขอเชิญผู้สนใจเขียนข้อเสนอโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Innovation Hubs) 

ภายใต้โครงการ INNOVATION HUBS

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบเพิ่มเติม)

 

DOWNLOAD โครงการ

DOWNLOAD แบบฟอร์ม


วันที่ 4 พฤษภาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 834 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.