การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI)

และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโน บับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 (2nd ISHPMNB)

ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น (4th CRCI & 2nd ISHPMNB)

Event Date : Jul.  26 - Jul. 27, 2017
Submission Deadline : Jun. 30, 2017
Venue : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, จังหวัดเชียงใหม่  
 
Website : http://www.w3conference.org/index?annual=2017
 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโน บับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2(2nd ISHPMNB)

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลสำหรับเกษตรขั้นสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International Symposium on Application of High-voltage, Plasma & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture: ISHPMNB2017) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัย ในด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล ของนักวิจัยภายในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันในอนาคตต่อไป

กลุ่มสาขาวิชา

  • วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี l Engineering and Technology
  • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ l Business Administration and Liberal Art
  • สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร l Science and Agriculture Technology
  • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ l Fine Arts and Architecture
  • งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และศาสนา l Research for Social & Community & Religion

 
Organized by : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน

วันที่ 20 มิถุนายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 809 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.