งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากลครั้งที่ 2 "50 ปี ม.อ. สันติภาพเพื่อสังคม"

Event Date : Sept. 21 - Sept. 23, 2017
Submission Deadline : Jun. 30, 2017
Venue : ห้อง 3409 อาคาร Fms คณะวิทยาการจัดการ และ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา  
 
Website : http://www.ipsconference.psu.ac.th/
 

งานวิจัยมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพื่อทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำให้นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มาร่วมประชุมได้สร้างเครือข่ายในการวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ ในโอกาสที่ วันที่ 21 กันยายน เป็นวันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day)สถาบันสันติศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงขอจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  ภายใต้ชื่อ “ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 :วันสันติภาพสากล "50 ปี ม.อ. สันติภาพเพื่อสังคม" 

าขาวิชาของบทความ

- สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


 
Organized by : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 20 มิถุนายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 766 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.