wunca 35

 

รายละเอียด website

กำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
8 พ.ค. - 23 มิ.ย. 60 เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ -
8 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60 - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมประชุม
- หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลายชื่อออก
5 มิ.ย. - 7 ก.ค. 60 ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop - ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
19 - 21 ก.ค. 60 - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 35th WUNCA

กำหนดการพิธีเปิด
-

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 759 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.