http://irdmcru.mcru.ac.th/Ird6/home.php

กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดรับใบสมัครและบทความวิจัย/บทความวิชาการ ฉบับเต็ม (Full Paper)   บัดนี้ – 5 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย/บทความวิชาการ     31 มกราคม 2561
ส่งผลงานวิจัยฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัย/บทความวิชาการ ฉบับเต็ม และไฟล์ Power Point 2010 สำหรับการนำเสนอ   8 กุมภาพันธ์ 2561
วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน   15 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

  1 มีนาคม 2561

 

 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 756 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.