http://dept.npru.ac.th/conference10/system/20171207204937_3a020b325c6b9db49ba9e543a65ea0a0.jpg

http://dept.npru.ac.th/conference10


 

  เปิดรับบทความ บัดนี้ถึง วันที่ 15 มกราคม  2561  

 

  บทความกลุ่มมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

(Journal for Social Sciences Research) 

 

  ดาวน์โหลด Call for Papers ได้ที่นี่ download.

 

   ดาวน์โหลด Fullpaper Template  ได้ที่นี่ download.

 

  Paper can be submitted online at EasyChair (preferable) or via email: conference10@webmail.npru.ac.th


การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกัน คุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

      ทั้งนี้บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์  

1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.คณิตศาสตร์และสถิติ   

4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์      

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6.คอมพิวเตอร์ศึกษา     

7.พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ

8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   

9.นิเทศศาสตร์            

10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์

12.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

13.อาเซียนศึกษา

14.การท่องเที่ยว

15.บริหารการศึกษา

16.วิจัยการศึกษา

17.หลักสูตรและการสอน

18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

19.งานประจำสู่งานวิจัย (R to R)


วันที่ 25 ธันวาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 767 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.