มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ “สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ และอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง

กลุ่มการนำเสนอผลงาน

-กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน
-สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2561
-สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2561
ลงทะเบียน/ชำระเงิน
-ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
-ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่บัญชี 644-0-303-300
-แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ https://research.srru.ac.th/nacp2018/index.php/payment
สมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://research.srru.ac.th/nacp2018
-พิเศษ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ท่านจะได้เข้าร่วมโปรแกรมทัวร์ฟรี ณ หมู่บ้านช้าง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
-สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร 08 1146 6144, 0 4404 1561, 0 4404 1587  อีเมล research@srru.ac.th

 


วันที่ 30 มกราคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 7,921 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.