ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ"  
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ที่ ชื่อ- นามสกุล สังกัด  
1 ผศ.ชยพล ธงภักดี คณะครุศาสตร์  
2 อาจารย์ศราวุฒิ ใจอดทน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3 อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
4 ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
5 อาจารย์รัฐพล ปัญจอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
6 อาจารย์มาริสา หิรัญตียะกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7 นายศราวุธ เพียซ้าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
8 อาจารย์สุธาสินี หาญชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
9 อาจารย์ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
10 ผศ.เรขา อินทรกำแหง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
11 อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
12 ดร.รุจิรา ศรีสุภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
13 อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
14 ผศ.สถิต จำเริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
15 ดร.วุธยา สืบเทพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
16 อาจารย์ธานี จงยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
17 ดร.กนกพร ฉิมพลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
18 ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
19 ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
20 รุจิรา ศรีสุภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
21 อาจารย์วนิดา นเรธรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
22 อาจารย์อลิศา โชตินนท์ภิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
23 ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
24 อาจารย์สุพิชญา วงศ์คำสาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
25 ผศ.สุภาวดี มณีเนตร คณะวิทยาการจัดการ  
26 ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี คณะวิทยาการจัดการ  
27 ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ คณะวิทยาการจัดการ  
28 ผศ.ปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ  
29 ดร.เกศินี ถนอมพลกรัง คณะวิทยาการจัดการ  
30 ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ  
31 ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน คณะวิทยาการจัดการ  
32 อาจารย์ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ  
33 รศ.ดร.สุวิมล ตั้งประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ  
34 รศ.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
35 ดร.ศุภชานันท์ วนภู คณะวิทยาการจัดการ  
36 รศ.นันทพร อดิเรกโชติกุล คณะวิทยาการจัดการ  
37 ผศ.พีรวิชญ์ คำเจริญ คณะวิทยาการจัดการ  
38 อาจารย์ชิดชนก ปรีชานันท์ คณะวิทยาการจัดการ  
39 อาจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน คณะวิทยาการจัดการ  
40 อาจารย์นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ  
41 อาจารย์สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ  
42 ดร.รุ่งกานต์ มูสโกภาส คณะวิทยาการจัดการ  
43 อาจารย์ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล คณะวิทยาการจัดการ  
44 ดร.กนกมน รุจิรกุล คณะวิทยาการจัดการ  
45 รศ.เนตรชนก คงทน คณะวิทยาการจัดการ  
46 ผศ.ดร.สุชาดา น้ำใจดี คณะวิทยาการจัดการ  
47 ผศ.กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์ คณะวิทยาการจัดการ  
48 ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ คณะวิทยาการจัดการ  
49 อาจารย์ถิรายุ มีฤกษ์สม คณะวิทยาการจัดการ  
50 อาจารย์พราวพุทธิ วรรณคำ คณะวิทยาการจัดการ  
51 ผศ.ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ คณะวิทยาการจัดการ  
52 อาจารย์นุชจรี ภักดีจอหอ คณะวิทยาการจัดการ  
53 ดร.ลักษมี โขมโนทัย คณะวิทยาการจัดการ  
54 ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
55 ดร.วิยดา ยะไวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
56 ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
57 ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
58 อาจารย์สุระ วรรณแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
59 อาจารย์ภัทราพร ยุธาชิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
60 อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
61 ผศ.ยุพา ผึ้งน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
62 ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
63 ผศ.ดร.ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
64 ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
65 ดร.พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
66 ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
67 ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
68 ดร.สิริกร กรมโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
69 ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
70 ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
71 ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
72 ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
73 รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
74 ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
75 อาจารย์ฐิติมา โพธิ์ชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  
76  
อาจารย์พนิดา เทพชาลี
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
77 ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์  
78 นายธนากร ธีรการุณย์วงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
79 นายสุภพ โก่งกระโทก สำนักคอมพิวเตอร์  
       

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561   โดย Administrator
อ่าน 811 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.