การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" ในหัวข้อ นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก "Disruptive Innovation" เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 6 เมษายน 2561 ผ่านทาง ระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2018.rtu.ac.th/

กิจกรรมและช่วงเวลา

  1. ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
  2. โดย : คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ
  กิจกรรม ช่วงระยะเวลา หมายเหตุ
  * Early Bird Registration
  ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า
ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2561  
    สิ้นสุดการรับบทความวิจัย 6 เมษายน 2561  
    หมดเขตชำระเงิน 6 เมษายน 2561  
    แจ้งผลการตอบรับและผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 พฤษภาคม 2561  
  * หมดเขตส่งบทความวิจัยฉบับตีพิมพ์
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยฯนำส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 พฤษภาคม 2561  
  ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน / แจ้งกำหนดการประชุม / ห้องในการนำเสนอ 15 พฤษภาคม 2561  
  หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   ประกาศ : เลขที่บัญชีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 313-0-73263-2

ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

  หมายเหตุ : พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินในระบบลงทะเบียนออนไลน์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   โดย Administrator
อ่าน 767 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.