การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย

  • เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่บัดนี้ ถึง                 15 พฤษภาคม 2561
  • แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย              15 มิถุนายน 2561
  • ส่งบทความวิจัยหรือโปสเตอร์ฉบับแก้ไข     30 มิถุนายน 2561
  • ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย  10 กรกฎาคม 2561
  • ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ      20 กรกฎาคม 2561

http://gnru2018.lpru.ac.th/


วันที่ 5 มีนาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 759 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.