กำหนดการประชุม

โครงการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่

(ABC-PUS/MAG)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ชั้น 3 อาคาร 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 


26  ตุลาคม 2552

 

08.00-08.30 น.                   ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.                   กล่าวเปิดงาน

                                                โดย ผศ.ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์ 

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

09.00-12.00 น.                   บรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

(เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้)

โดย รศ.ดร.สุจินต์  สิมารักษ์ 

12.00-13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                   เรื่องเล่า “ประสบการณ์การทำงานเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาโครงการ ABC-PUS/MAG 

ประจำปี 2551 และเทคนิคการดำเนินโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”

                                                โดยดร.ปรีชา อุยตระกูล

14.30-17.00 น.                   ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

               

 


วันที่ 12 ตุลาคม 2552   โดย Administrator
อ่าน 754 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.