โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศาณานนท์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 30 – 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

--------------------------------------------------------------------------

1.  โครงการอบรมฯ

2.  ลงทะเบียนอบรมฯ

3.  ใบสมัคร

4.  หนังสือประชาสัมพันธ์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

          ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุจิรา ริคารมย์ ผู้ประสานงาน

          หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9462

          หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-4984-5614  

          ID Line:    

          E-mail: journal-rdi@nrru.ac.th

 

 


วันที่ 31 มีนาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 813 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.