เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

 เป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

 
หมายเหตุ เป้าหมายทึ่ 1,4 ศึกษา ppt 30 สค section เช้า.pdf 
 

เลือกดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 31 สิงหาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 593 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.