วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยจัดขึ้นในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.roiet.mcu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 หรือจัดส่งแบบตอบรับมายังกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170


วันที่ 25 ธันวาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 58 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.