มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 3

(3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business: Sus-LaB 3)

ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ณ Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน

Welcome to the 2019 3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business (Sus-LaB 3), which will be held in Taichung (campus of Hsiuping University of Science and Technology), Taiwan on March 19-21, 2019. 

After successful Sus-LaB1 and Sus-LaB2, now Sus-LaB 3 will stay on to inspire people as one of the most interesting international activities in Sustainable Life, Engineering and Applications, Economy and Business, Management, Tourism Industry, Humanities and Arts. 

The purpose of this conference is to give the opportunity for academic officers, engineers, researchers, and graduated students to publicize their researches ideas to the network. It will be an ideal opportunity to share experiences and exchange novel concepts with fellow colleagues through Sus-LaB 3. One page technical abstract or full manuscript are all welcome.

Keynote speakers from National Space Program of Taiwan, Sustainable Economics expert of United States and Building environment researchers in Thailand with more than 80 multidisciplinary oral reports will together embolden the new ideas for the Sustainable future. You have our most welcome to join this adventure. 

Sus-LaB 2019

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
https://suslab3.hust.edu.tw/index.php
หรือที่ ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร 024-416000 ต่อ 2890


วันที่ 2 มกราคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 37 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.