มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยพูรพา พ.ศ.๒๕๖๒ (The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จึงอยากเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยพูรพา พ.ศ.๒๕๖๒ (The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research)

หัวข้อการประชุมในปีนี้คือ  “ Break Barriers, Design Future”ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อเน้นการขับเคลื่อนการวิจัยอย่างเร่งด่วนโดยทีมงานหรือบุคคลที่รวมข้อมูลข้อมูลเทคนิคเครื่องมือมุมมองแนวคิดและ / หรือทฤษฎี จากสองสาขาหรือมากกว่านั้นขององค์ความรู้เฉพาะทางเพื่อความเข้าใจขั้นพื้นฐานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่การแก้ปัญหาอยู่นอกเหนือขอบเขตของสาขาวิชาเดียวหรือสาขาการปฏิบัติงานวิจัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยได้ทาง http://www.buuconference.buu.ac.th/?


วันที่ 7 มกราคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 45 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.