????????›?? ?????ž??—?????ˆ??€???????ˆ????????‚??‰?????‡

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติซ เคานซิล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "Researcher Connerct" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการผ่านกระบวนการอบรมโดยผุ้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้หลักมาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ โดยเปิดอบรมจำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน ในกรุงเทพฯ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยผู้อบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การวิจัยหลังจากจบปริญญาเอกไม่เกิน ๕-๑๐ ปี

๒. ทำงานเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศ

๓. มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ B๒ (เทียบเท่า IELTS ๕.๕)

๔. มีโครงการที่จะสมัครรับทุนงานวิจัย (ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่เวปไซต์ของบริติซ เคานซิล หรือ  https://www.britishcouncil.or.th


วันที่ 14 มกราคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 20 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.